SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

TILLITSVALGTE

Tillitsvalgt

31.01.10 - Skrevet av: Geir Frode Nysæter
<--
--  Trykk på din innrettning for å se hvem som er plasstilitsvalgt ombord.Hva er gjeldende regler for valg av plasstillitsvalgt (TV) på crewet ?

NB!  En velger ikke bare en plasstillitsvalgt på et crew.


- En velger en Plasstillitsvalgt fra hvert forbund på et crew!Plasstillitsvalgt (TV) på crew.

Når en velger en plasstillitsvalgt (og vara) som er medlem i SAFE, vil denne (de) være tillitsvalgt for SAFE medlemmene på crewet.

Med andre ord, et crew må ha f.eks tre tillitsvalgte; en for SAFE medlemmene, en for IE medlemmene og en for DSO medlemmene...


Fra Hovedavtalens § 2.5:
 
Det er ikke adgang for hovedorganisasjonene eller deres underorganisasjoner til å tre i direkte forbindelse med den annen organisasjons medlemmer om lønns- og arbeidsforhold uten i forståelse med den annen organisasjon.


Den plasstillitsvalgte og den hovedtillitsvalgt (HTV) velges for 2 år om gangen.
Den som er plasstillitsvalgt¨på crewet er og ansvarlig for at det arrangeres nyvalg når to års perioden går mot slutten. 

Det er medlemmene på crewet som velger hvem de vil ha til plasstillitsvalgt.

Hvis ingen stiller opp som tillitsvalgt kan klubbstyret iht. vedtektene peke ut et av medlemmen til plasstillitsvalgtvervet for en periode på to år. Dette medlemmet kan da fristille seg for et nytt tillitsverv i en dobbel så lang periode/ fire år.
Medlemmer i ledende stillinger/ bedriftens representanter ombord, kan ikke inneha plasstillitsverv for tariffert avlønnede medlemmer (dette pga. interessekonflikter som kan oppstå i saker).


Flytter/bytter en plasstillitsvalgt over til et annet crew eller innrettning, utgår vervet og den avtroppende plasstillitsvalgte har ansvar for at det igangsettes nyvalg før en flytter fra crewet. Dette meldes til klubbkontoret i god tid i forveien.  


HTV

En velger og en Hovedtillitsvalgt (HTV) for innretningen (etter forbundstilhørighet). Denne kan velges av SAFE tillitsvalgte ombord eller klubbstyret.

 

Kan en kombinere TV rollen og VO rollen?  Svaret er JA, og vi oppfordrer til det!

 

Viktig! - Når valg er gjort, Gi straks melding videre om hvem som er blitt valgt!

Først:

Send snarest og senest innen 10 dager, en melding
til klubbleder om hvem som er valgt til plasstillitsvalgt E-mail: gfn@safeiodfjell.com  

Klubbleder vil da sørge for at den tillitsvalgte blir registrert i Odfjell Drilling som plasstillitsvalgt.

Fra HA § 3.8: .....En arbeidstaker kan ikke kreves anerkjent som tillitsvalgt før slik melding er gitt...


Deretter:

Send melding om valget til boresjef/ plattformsjef, som skal registrere dette ombord, og en melding til driftsleder/ Rigg manager (personalkoordinator).

 

Bruk denne malen når du sender melding om gjennomført valg:


I Subjekt feltet: TV valg crew x + innrettning.


Det er gjennomført tillitsvalg på crew x ombord på xxxx


Ny tillitsvalgt er: ......
Mail adr.: ......
Tlf.nr.: .....


Ny vara er: .....
Mail adr.: ....
Tlf.nr.: ....

Hilsen xxxxx

 

Til de crew som ikke har en SAFE tillitsvalgt på crewet.  Gjør dere selv en tjeneste og velg en snarest!


.